Přihlášky

Cermat otevře nejpozději 15. 1. online informační systém pro evidenci přihlášek (ISep). V něm budou postupně evidováni všichni uchazeči o vzdělávání ve střední škole. Údaje do systému budou vyplňovat přímo uchazeči resp. jejich rodiče nebo střední školy (viz dále)

Obory s talentovou zkouškou

 • na naší škole obor Gymnázium se sportovní přípravou
 • podat lze až 2 přihlášky do různých oborů pouze v papírové verzi (modrý formulář)
 • letos naposledy do 30. 11. 2023 zatím bez určení pořadí preferencí uchazeče
 • následně společně s přihláškou do netalentových oborů je třeba přihlášky podat znovu a určit pořadí

Obory bez talentové zkoušky

Lze podat až 3 přihlášky do různých oborů od 1. do 20. 2., a to jedním ze tří způsobů

 • elektronicky přes ISep pomocí identity občana – má celou řadu výhod
  • časová úspora – všechny informace na jednom místě
  • notifikace na mobil nebo e-mail, že se v systému pro uchazeče „nová zpráva“ 
  • systém bude nabízet všechny střední školy, obory a formy vzdělávání s odkazy na kritéria přijímacích řízení
  • úspora peněz za doporučené dopisy
  • okamžité elektronické doručení pozvánky k přijímacím zkouškám (ušetří cestu na poštu)  
  • možnost elektronické odpovědi na jakýkoliv dotaz školy či dodatečné zaslání příloh
  • souhrnné informace o počtu žáků, které daná škola nabírá do jednotlivých oborů v 1. kole spolu s informací o počtu podaných přihlášek (možná až 7 let zpátky)
  • možnost podívat se v systému na záznamové archy žáka a bodové ohodnocení jednotlivých úloh
 • na tiskopisu (nový formulář)
  • první škola v pořadí na přihlášce zaeviduje tuto přihlášku do systému, ostatní školy musí zkontrolovat a potvrdit přijetí přihlášky
 • v podobě výpisu získaného z ISep bez prokázání totožnosti
  • je třeba vyplnit údaje o uchazeči do systému včetně vložení všech potřebných příloh
  • vytisknout v potřebném počtu výpis ze systému
  • podepsat a doručit všem vybraným školám
  • školy potvrdí v ISep odevzdání přihlášky

Náležitosti přihlášky

 • Uchazeč je již při podání přihlášky povinen určit pořadí zájmu o jednotlivé školy resp. obory
 • po 20. únoru již nebude možné prioritizaci škol měnit
 • K přihlášce je třeba doložit školami požadované přílohy
 • stačí doložit prosté kopie příloh k přihlášce (vysvědčení, výsledky ze soutěží apod.) – při pochybnostech může SŠ požadovat předložení originálu

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 • jako dosud – didaktické testy z matematiky a českého jazyka
 • všichni žáci mají 2 pokusy – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 školy v přihlášce, resp.  až pro 5 škol
 • 2 pokusy mají i žáci, kteří podají přihlášku pouze na jeden maturitní obor
 • žáci budou systémem ISep přiděleni ke konání JPZ na 2 školy v okolí bydliště

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 • školy zveřejnění výsledky přijímacího řízení 15. 5. na veřejně přístupném místě ve škole a volitelně i na svých internetových stránkách, výsledky budou i v systému ISep
 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí ke vzdělávání za oznámená. 
 • uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání, tím mu ale nevzniká právo na přijetí do jiných oborů v daném kole PŘ. V daném kole už nemůže být nikam přijat. Uvolněné místo může být obsazeno až v dalším kole PŘ. Vzdát se může nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v 2. kole
 • do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků PŘ lze podat odvolání
 • uchazeč se může odvolat proti výsledku PŘ pokud se domnívá, že neprobíhalo správně
 • odvolat bez důvodu bude zamítnuto, i když se ve škole uvolní místo vzdáním se práva na přijetí

Další kola přijímacího řízení

 • po vyhodnocení 1. kola v polovině května může škola vyhlásit 2. kolo
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení jsou obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola budou k dispozici do poloviny června 2024
 • pokud by škola nenaplnila ani v 2. kole, může vyhlásit 3. kolo
 • od 3. kola dále bude organizace přijímacího řízení již v gesci jednotlivých škol

Důležité termíny v přijímacím řízení 2024

Událost Obory vzdělání bez talentové zkoušky Obory vzdělání s talentovou zkouškou Poznámka
Vyhlášení kritérií přijímacího řízení řediteli škol včetně předání do ISep do 31. 1. do 31. 10. Obory vzdělání s TZ dle původní legislativy.
Podávání přihlášek od 1. 2. do 20. 2. (prioritizace) do 30. 11. U oborů vzdělání s TZ lze prioritu změnit do 15. 3. nebo podáním nové přihlášky, jinak prioritu určuje pořadí.
Určení místa konání jednotné zkoušky (JPZ) Centrem 1. 3. Gymnázia se sportovní přípravou (GSP) obdobně Pouze ve škole v přihlášce. Na oba termíny může být určena stejná škola.
Výsledky TZ   Zaslání výsledku TZ

do 20. 2.

Řádný termín JPZ 4 leté: 12. a 15. 4. 2024

Víceleté: 16. a 17. 4. 2024

GSP obdobně
Náhradní termín JPZ 29. a 30. 4. 2024 GSP obdobně
Pozvánky 14 dnů před řádným a 7 dnů před náhradním termínem    
Zveřejnění výsledků 15. 5.