Výchovné poradenství

Služby výchovného poradenství zajišťuje Sofia Havlová (havlova@randovka.cz, +420 603 996 040).

Výchovný poradce patří mezi pracovníky nabízející poradenské služby ve škole. Věnuje se podpoře žáků, jejich rodičů a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, sociálními, výchovnými i psychickými problémy.

Zprostředkovává kontakty na další odborníky, připravuje podklady pro pedagogicko-psychologické poradny. Komunikuje s pedagogickým sborem. Výchovný poradce dále zprostředkovává informace o dalších možnostech studia, předává aktuální nabídky žákům a pomáhá jim s administrativou spojenou s přihláškami na vysoké školy.

Školní psycholožka

Co to znamená mít na škole „školního psychologa“, k čemu to může dobré, jak pro Vás tak pro Vaše děti a s čím se na mě můžete obrátit?

Kateřina Cidlinská (cidlinska@randovka.cz, +420 777 667 021) vystudovala jednooborovou psychologii na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala několik let jako školní psycholog na gymnáziu v Mladé Boleslavi a jako psycholog (rodinný a párový poradce) v pražském Institutu partnerských vztahů. Absolvovala Kurz krizové intervence tváří v tvář a sebezkušenostní daseinsanalytický výcvik pod vedením doc. PhDr. Jiřího Růžičky Ph.D. Již několik let provozuje soukromou psychologickou praxi v Jablonci nad Nisou. Od roku 2020 pracuje u nás jako školní psycholog.

Obrátit se na ni můžete s čímkoliv, co by Vás trápilo v souvislosti s Vaším dítětem. Nemusí se jednat pouze o školní problémy typu šikana, vztahy ve třídě, školní neprospěch, nesoustředěnost atd.

S dětmi často řeší jejich osobní i rodinné problémy. V dnešní době bohužel u dětí a dospívajících hodně přibývá duševních potíží/poruch typu deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, nejrůznější fobie, sociální izolace atd.

Pokud by Vám mohla být s čímkoliv nápomocná nebo byste s ní rádi zkonzultovali situaci Vašeho dítěte, neváhejte se na ni obrátit. Ráda si s Vámi domluví osobní konzultaci ve škole.