Škola v pravidelných intervalech provádí rozsáhlé dotazníkové šetření s cílem identifikovat silné a slabé stránky školy. V autoevaluačním šetření se vždy obracíme na studenty, rodiče, zaměstnance a absolventy školy, abychom získali co nejucelenější data, která školu zachytí z různých úhlů pohledu.