Výsledkové listiny přijímacího řízení 2019 byly zveřejněny v pondělí 29. 4. 2019 ve 12.26.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí v písemné formě. Toto rozhodnutí si bude možné vyzvednout osobně v kanceláři sekretářky ředitele školy dne 30. dubna a 2. května 2019 v době od 7:00 do 17:00 hodin. Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Zároveň v tuto dobu budeme k dispozici ke konzultacím ve věci případného odvolání, či dalších kroků v přijímacím řízení. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána dne 3. května 2019 doporučenou zásilkou.

Rozhodnutí o přijetí úspěšného uchazeče je v souladu se Školským zákonem nahrazeno zveřejněním přijatých uchazečů pod přidělenými kódy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění této výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole (§ 60g odst. 7 Školského zákona), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.