Výsledkové listiny přijímacího řízení 2022 byly zveřejněny dne 28. 4. 2022:

Rozhodnutí o přijetí úspěšného uchazeče je v souladu se Školským zákonem nahrazeno zveřejněním přijatých uchazečů pod přidělenými kódy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí v písemné formě. Toto rozhodnutí si bude možné vyzvednout a případné odvolání podat osobně v recepci školy  dne 29. dubna a  2. května od 7.00 do 17.00. Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Zároveň v tuto dobu budeme k dispozici pro odevzdání zápisového lístku a ke konzultacím ve věci dalších kroků v přijímacím řízení. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána dne 3. května 2022 doporučenou zásilkou.

Od 3. května bude možné odevzdat zápisové lístky v recepci denně od 7.00 do 15.30.

V případě, že se uchazeč rozhodne odevzdat svůj zápisový lístek na jiné škole a ke studiu u nás nenastoupit, prosíme rodiče, aby nám tuto skutečnost co nejrychleji sdělili. Budeme tak moci obsadit volné místo dalším uchazečem v pořadí. Situace v obsazování takto uvolněných míst se bude v následujících dnech měnit. Uvolní-li se místo, bude škola dalšího v pořadí kontaktovat telefonicky.