Sexta na Ještěd!!!

Sexta na Ještěd!!!

Sexta na Ještěd!!!

20. června 2023

Dne 24. května 2023 se v rámci výuky anglického jazyka vydala třída V6.A na místo, které je pro studium tohoto jazyka vynikající, na Ještěd. Úvodní sraz byl na tramvajové zastávce Horní Hanychov. Vzhledem k tomu, že se jedná o konečnou stanici a trať dál nepokračuje, nehrozila situace, že by někdo zapomněl vystoupit, čímž jsme si ušetřili hodně starostí a i díky tomu jsme nezaznamenali jedinou ztrátu.

Po přepočítání a úvodních formalitách jsme se vydali směrem na Ještěd, první zastávkou byla bývalá sáňkařská dráha, která zde byla postavena již v roce 1910, konalo se zde i mnoho prestižních závodů, bohužel ve 30. letech došlo k poškození tratě, která byla následně částečně obnovena v šedesátých letech. Když došlo v roce 1990 na myšlenku rekonstrukce trati, veškerý materiál byl, jak už je v této zemi zvykem, rozkraden.

Dále jsme se přesunuli o kus dál k dřevěnému kříži, připomínajícímu smrt lesníka Josefa Dvořáka, který dostal infarkt během kácení stromů na vánoční stromky. Následně došlo k dlouho očekávané pauze na občerstvení, při které jsme si pečlivě přečetli obdržený článek, který pojednával o tragické letecké nehodě, ke které zde došlo v roce 1948 a zahynulo při ní pět lidí.

Po přečtení článku jsme se vydali na místo, kde stál pomník připomínající tragédii, zde jsme vyplnili krátký kvíz o této události. Vzhledem k tomu, že znalosti naší třídy jsou nepřekonatelné, všechny skupiny měly plný počet bodů, tudíž muselo dojít k rozdělení odměny, kterou byly velmi chutné bonbóny značky Maoam. (Toto není placená reklama) Další zastávkou bylo blízké vyhlídkové místo Červený kámen, zde jsme se dozvěděli několik zajímavých informací o Ještědu. Kdo by se tyto informace chtěl také dozvědět, doporučuji navštívit web Wikipedie. Na této vyhlídce jsme pořídili skupinovou fotografii, pokochali se výhledem a vydali se na asi tříkilometrovou cestu k Pláním pod Ještědem. Pláně pod Ještědem jsou hezkým místem pro příjemné posezení, na tomto místě se střetává hned několik tras pro běžkaře a cyklisty, proto je hojně navštěvované. Samozřejmě pro naší třídu bylo největším zpestřením přilehlé dětské hřiště, které je sice určeno pro děti do 10 let, ale věk je přeci jen číslo.

Po vyřádění se na hřišti jsme došli k Hanychovské jeskyni, která byla k našemu velkému zklamání z bezpečnostních důvodů uzavřena. V těchto místech dříve probíhala těžba vápence, kvůli které zde byl vybudován komplexní systém chodeb o celkové délce 130 metrů. Nyní tyto místa v jeskyni využívá mnoho netopýrů, je jich tu až 13 druhů. Poslední zastávkou naší dlouhé cesty byly skokanské můstky na úpatí Ještědu. Na těchto můstcích se dokonce v roce 2009 konalo, pod vedením organizace FIS, Mistrovství světa v klasickém lyžování. (do něj spadají i skoky na lyžích)

Na závěr výletu jsme vyplnili další kvíz, který byl složen z otázek z informací, které jsme získávali v průběhu celého dne. Skupina, který tento kvíz vyhrála si odnesla další sladkou odměnu, tentokrát v podobě želatinových bonbónů, o které se vítězové kamarádsky podělili s celou třídou. Tímto celý výlet skončil a my jsme se mohli vydat do centra Liberce na oběd (čímž jsme zvedli ekonomiku této rozvojové části republiky) nebo se dokonce vydat přihlížet meetingu jisté nejmenované parlamentní radikální strany.

Pro cizince, kteří se z nějakého důvodu rozhodli přečíst tento článek je zde překlad textu do anglického jazyka:

On May 24, 2023, as part of studying English, class V6.A went to Ještěd, a place that is excellent for studying this language. The initial meeting was at the Horní Hanychov tram stop. Since this is the terminus and the track does not continue, there was no danger of someone forgetting to get off, which saved us a lot of trouble and because of that we did not record a single loss.

After the recalculation and the initial formalities, we set off in the direction of Ještěd, the first stop was the former toboggan track, which was built here as early as 1910, many prestigious races were also held here, unfortunately in the 1930s the track was damaged, which was subsequently partially restored in the sixties. When the idea of ​​reconstructing the track came up in 1990, all the material was stolen, as is customary in this country.

Next, we moved a little further to the wooden cross, commemorating the death of forester Josef Dvořák, who suffered a heart attack while cutting down trees for Christmas trees.

Subsequently, there was a long-awaited break for refreshments, during which we read an received article, which discussed the tragic plane crash that occurred here in 1948, in which five people died.

After reading the article, we went to the place where the monument commemorating the tragedy stood, here we filled out a short quiz about this event. Since the knowledge of our class is second to none, all groups had full points, so the prize had to be divided. The prize was very tasty Maoam candies. (This is not a paid advertisement)

The next stop was the nearby viewpoint Červený kámen, where we learned some interesting information about Ještěd. If you would like to learn this information, I recommend visiting the Wikipedia website. At this vantage point, we took a group photo, admired the view and set off on a three-kilometer journey to Plání pod Ještěd.

The plains below Ještěd are a nice place for a pleasant sitting, several routes for cross-country skiers and cyclists meet at this place, which is why it is frequently visited. Of course, for our class, the best thing was the adjacent children’s playground, which is intended for children under 10 years old, but age is just a number after all. After playing around on the playground, we reached the Hanychovská Cave, which, to our great disappointment, was closed for safety reasons. Limestone mining took place in these places before, for which a complex system of corridors with a total length of 130 meters was built here. Now these places in the cave are used by many bats, there are up to 13 species.

The last stop on our long journey was the ski jumps at the foot of Ještěd. In 2009, under the leadership of the organization FIS, the World Championships in classic skiing were even held there. (including ski jumping)

At the end of the trip, we filled out another quiz, which was made up of questions from the information we gathered throughout the day. The group that won this quiz took home another sweet reward, this time in the form of gelatin candies, which the winners shared with the whole class.

This was the end of the whole trip and we could go to the center of Liberec for lunch (thereby raising the economy of this developing part of the republic) or even go to observe a meeting of an unnamed parliamentary radical party.

*Tento článek NENÍ určen ke vzdělávacím účelům, za pravdivost uvedených informací nenese nikdo žádnou odpovědnost

Václav Váňa, V6.A