Škola nese nový název

Škola nese nový název

27. srpna 2014

Na svém jednání 26. srpna 2014 přijalo zastupitelstvo Libereckého kraje usnesení, kterým škole definitivně přiznalo čestný název připomínající osobnost Dr. Antona Randy…

„Změna zřizovací listiny Gymnázia, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace – usnesení č. 319/14/ZK –přijato dne 26. 8. 2014

Zastupitelstvo kraje po projednání

r o z h o d u j e

o změně názvu Gymnázia, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace na Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, a to s účinností od 1. 9. 2014,

s c h v a l u j e

úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, a to s účinností od 1. 9. 2014″

Tak zní úplný výpis usnesení, kterým se završilo úsilí školy o získání čestného názvu. 1. září tedy již na průčelí školy bude nový název, podle návrhu v přiložené fotogalerii.