Výsledkové listiny přijímacího řízení 2020:

Rozhodnutí o přijetí úspěšného uchazeče je v souladu se Školským zákonem nahrazeno zveřejněním přijatých uchazečů pod přidělenými kódy.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí v písemné formě. Toto rozhodnutí si bude možné vyzvednout osobně v recepci školy dne 16. června od 13.00. do 17.00 (pouze čtyřleté obory) , dále pak 17. a 18. června od 7.00 do 17.00 pro všechny obory. Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Zároveň v tuto dobu budeme k dispozici ke konzultacím ve věci žádosti o nové rozhodnutí, či dalších kroků v přijímacím řízení. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána dne 19. června 2020 doporučenou zásilkou.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V případě, že se uchazeč rozhodne odevzdat svůj zápisový lístek na jiné škole a ke studiu u nás nenastoupit, prosíme rodiče, aby nám tuto skutečnost co nejrychleji sdělili. Budeme tak moci obsadit volné místo dalším uchazečem v pořadí. Situace v obsazování takto uvolněných míst se bude v následujících dnech měnit. Uvolní-li se místo, bude škola dalšího v pořadí kontaktovat telefonicky.