Výsledky přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení 2021

16. června 2020

Výsledkové listiny přijímacího řízení 2021:

Rozhodnutí o přijetí úspěšného uchazeče je v souladu se Školským zákonem nahrazeno zveřejněním přijatých uchazečů pod přidělenými kódy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí v písemné formě. Toto rozhodnutí si bude možné vyzvednout osobně v recepci školy dne 20. května od 10.00 do 17.00 a 21. května od 7.00 do 15.00. Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Zároveň v tuto dobu budeme k dispozici ke konzultacím ve věci odvolání, či dalších kroků v přijímacím řízení. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána dne 21. května 2021 doporučenou zásilkou.

V případě, že se uchazeč rozhodne odevzdat svůj zápisový lístek na jiné škole a ke studiu u nás nenastoupit, prosíme rodiče, aby nám tuto skutečnost co nejrychleji sdělili. Budeme tak moci obsadit volné místo dalším uchazečem v pořadí. Situace v obsazování takto uvolněných míst se bude v následujících dnech měnit. Uvolní-li se místo, bude škola dalšího v pořadí kontaktovat telefonicky.